Actualiteit

Maand van de Architectuur Den Haag over de publieke zaak

27-08-2020

Den Haag kent dit jaar geen Dag van de Architectuur maar een Maand van de Architectuur. De coronamaatregelen zijn reden voor een spreiding van de activiteiten, waaronder verschillende loop- en fietsroutes door de stad.

Vuurtorenweg – reactie van het college op onze laatste brief

24-07-2020

Samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp stuurden wij op 1 april jl. aan de gemeenteraad een brief over de claim die bij de gemeente werd neergelegd waardoor de raad ervan afzag te besluiten dat het project Vuurtorenweg 35-37 één verdieping lager zou worden. 

Fotowedstrijd

05-07-2020

Het bestuur heeft besloten dit jaar geen nieuwe wenskaarten te laten maken. Desondanks nodigen wij onze leden uit om karakteristieke beelden van Den Haag fotografisch vast te leggen en aan ons toe te sturen.

Den Haag slaapstad voor Amsterdammers?

30-06-2020

Rond de Haagse stations zouden wouden van woontorens moeten ontstaan, in de visie van de gemeente. Maar past dit wel bij het DNA van Den Haag? vragen Henk Bakker en Eveline Blitz zich af. 

Laatste nieuws opknapbeurt Paviljoensgracht

24-06-2020

Natuurlijk zijn we als Vrienden blij met elke opknapbeurt, maar in het geval van een pandje op de Paviljoensgracht is het de vraag of het pand er werkelijk het eigen karakter en identiteit mee terugkrijgt.

Maatregelen in verband met het coronavirus - update

10-06-2020

Het bestuur heeft besloten om voorlopig alle groepsactiviteiten van de Vrienden van Den Haag uit te stellen. 

Zodra het bestuur mogelijkheden ziet om deze weer (gedeeltelijk) op te pakken, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht. 

Maatregelen om autoverkeer in Centrum-Noord te verminderen

08-06-2020

Een werkgroep van de gemeente en vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit Den Haag heeft een stelsel van maatregelen ontworpen om het autoverkeer in Centrum-Noord te verminderen. 

Reactie Vrienden op Ontwerp-structuurvisie CID 2040

08-06-2020

De gemeente heeft de ontwerp-structuurvisie CID 2040 (Central Innovation District) gepubliceerd en vrijgegeven voor inspraak. Het gaat om het gebied tussen de stations HS, CS en Laan van NOI, het economische hart van de stad.

De Vrienden van Den Haag ondersteunen behoud panden Gedempte Gracht

27-05-2020

Er wordt al jaren gevochten om de sterk verloederde panden aan de Gedempte Gracht en het Spui. De historische panden die in het laatste stuk van de Joodse buurt staan, moeten gerestaureerd worden, zegt SOS Den Haag. Daarom is de actiegroep in opstand gekomen tegen de plannen van de beheerder.

Dossier Nieuwbouw bij vuurtoren - Reactie op welstandsadvies

30-04-2020

De reactie van de Vrienden van Den Haag en het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp. Onderaan ziet u ook onze voorgaande berichten

De welstandscommissie heeft advies uitgebracht over het project Vuurtorenweg 35-37. De commissie gaat niet akkoord met het ontwerp en vraagt om veranderingen en om meer informatie.

Bezwaar tegen herinrichting Plaats

30-03-2020

De Vrienden van Den Haag hebben op 26 maart 2020 formeel bezwaar aangetekend tegen het herinrichtingsplan voor de Plaats. 

Verrot Plein 1813 is stadsvrienden een doorn in het oog

20-02-2020

Plein 1813, het chicste plein van de stad, kwijnt weg. De villa van de staat Israël is zwaar verpauperd en de voormalige ambassade van Saoedi-Arabië is rot. Vrienden van Den Haag vinden dat de gemeente moet ingrijpen.

Bron: Nieuwsbrief AD 20 februari 2020

Nota 'Meer lucht, minder auto's' aangeboden aan wethouder Van Asten

10-01-2020

Namens de Vrienden van Den Haag is op 9 januari de nota 'Meer lucht, minder auto’s' aan wethouder Robert van Asten aangeboden. 

Hier ook twee videofragmenten waarin Eveline Blitz op 11 januari en Jan Nicolai op 18 januari tijdens RTV Discus verder spraken over de nota en een reactie van Omroep West. 

Artikel in DHC over LeefbaarheidsEffectRapportage

08-12-2019

Het Wijkberaad Bezuidenhout en de Vrienden van Den Haag vrezen dat 'hun' LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) een instrument van schijninspraak wordt. Ze roepen het stadsbestuur op zijn plannen met de LER aan te passen. Dit is de teneur van een artikel in Den Haag Centraal van 5 december 2019.  Zie verder het eerdere bericht op deze pagina over Leefbaarheid en verdichting. 

Wenskaarten Vrienden van Den Haag 2019

28-11-2019

Aan de jaarlijkse fotowedstrijd van de Vrienden deden dit jaar 9 fotografen mee. In totaal werden 83 foto’s ingezonden. De jury, bestaande uit voorzitter Henk Bakker en de leden Frederique Koster (ons contactpersoon voor de winkels), Niek 't Hart, Nicolien Hekelaar (namens een van de winkels) en Karin Hoogsteder, bogen zich er in augustus over om zes winnende foto’s te selecteren.

Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

21-11-2019

In een werkgroep overleggen 24 belangen- en bewonersorganisaties al enige tijd met de gemeente over een kwaliteitsverbetering in Centrum-Noord. Namens de Vrienden is Eveline Blitz actief in deze werkgroep, die nu aan de achterbannen meldt wat de stand van zaken is. 

(foto gemeente Den Haag)

Leefbaarheid en verdichting

21-11-2019

Het is de vraag hoe de gemeente de door de bewonersorganisatie Bezuidenhout ontwikkelde leefbaarheidseffectrappor- tage gaat gebruiken. Aan deze LER heeft de commissie Ruimte van de gemeenteraad op 14 november een werkbespreking gewijd. 

Artikel 'Toerisme: balans tussen goed en kwaad'

09-11-2019

In Den Haag Centraal van 7 november 2019 verscheen een artikel geschreven door Henk Bakker (voorzitter) en Elsbeth Hijlckama Vlieg (werkgroep stadsgroen en stadsbeeld) namens de Vrienden van Den Haag. 

Inspraak definitieve gebiedsvisie Internationale Zone

26-09-2019

Ten opzichte van de conceptvisie waren er enkele punten verbeterd, maar er bleef genoeg over om nog een keer in te spreken in de commissie Ruimte op 25 september. Er zou voor een internationale instelling gebouwd kunnen worden op sportvelden van defensie vlak bij een Natura 2000 gebied. Alsof er geen stikstofproblemen bestaan!

Vuurtoren en inspraak

09-08-2019

Samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp had onze vereniging bezwaar aangetekend tegen de door B&W verleende vergunning voor het project Vuurtorenweg 35-37.

Helaas heeft de rechtbank ons beroep ongegrond verklaard. Wij hebben de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Wij bekijken of dit zinvol is.

Inspraak over grondbeleid

03-07-2019

De nota grondbeleid bevat een paar aspecten waarover wij ons zorgen maken. Het gaat om erfpacht en om vergaande mandatering van besluiten over grond.

Daarom heeft Christine Sijbesma in de commissie Ruimte op 26 juni ingesproken over deze nota.

Inspraak over de Internationale Zone

03-07-2019

De concept gebiedsvisie Internationale Zone biedt veel mooie woorden over verduurzaming en vergroening, maar spreekt helaas ook over een verkeersknooppunt bij het Hubertusviaduct en Madurodam en een sneltram naast de Teldersweg. Bovendien wordt voorgesteld om internationale instellingen met zware veiligheidseisen te concentreren rond het monumentale Plein 1813.

Daarom heeft Jacob Bijl in de commissie Ruimte op 26 juni ingesproken over deze gebiedsvisie.

(foto gemeente Den Haag)

Wax Architectural Visualizations

Inspraak over hoge woontorens bij Hollands Spoor

08-05-2019

De hoge woontorens die gepland zijn bij Hollands Spoor leveren geen woningen voor de middengroepen en voor gezinnen op, maar leiden wel tot een slecht verblijfsklimaat in de omgeving. Daarom heeft Christine Sijbesma in de commissie Ruimte namens de Vrienden van Den Haag op 8 mei 2019 ingesproken over de Nota’s van Uitgangspunten HS-kwartier en Haagvlietpoort.

(foto: Wax Architectural Visualizations)

Inspraak Woonagenda

16-01-2019

De Vrienden hebben aan de commissie Ruimte een brief geschreven over de Woonagenda. Daarin wordt ervoor gepleit het bouwen van woningen voor de middengroepen goed te regelen.

Overleg verkeersdruk Centrum-Noord

05-12-2018

De Vrienden nemen deel aan het overleg over de verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.

Hoorzitting over woontorens in de directe omgeving van het OCC

30-11-2018

Tijdens de hoorzitting op 30 oktober 2018 over dit onderwerp is door de Vrienden een pleitnotitie ingebracht die ingaat op het woon- en leefklimaat in de omgeving rond het gebied van het het braakliggende terrein tussen Turfmarkt-Turfhaven-Schedeldoekshaven-Spui.

Inspraak Binckhorst 5 en 14 november 2018

23-11-2018

De Vrienden hebben in november tweemaal ingesproken over het omgevingsplan Binckhorst.
Wat betreft de koopwoningen voor de middengroepen heeft de wethouder intussen een toezegging gedaan.
Met betrekking tot de andere punten is het afwachten welke besluiten de gemeenteraad op 29 november neemt.

Hoorzitting over omgevingsplan Binckhorst

16-09-2018

De Vrienden van Den Haag hebben op 12 september 2018 ingesproken bij de hoorzitting van de commissie Ruimte over het omgevingsplan Binckhorst.

Daarbij stelden zij de volgende punten aan de orde: de noodzaak van woningen voor de middengroepen, een uitgewerkt plan voor groen en water, luchtkwaliteit, verkeer en wonen, te globale plannen en hoogbouw en verdichting.

Hoogbouw in de driehoek Loosduinen

21-08-2018

De Vrienden van Den Haag hebben op 24 mei 2018 ingesproken over hoogbouwplannen in Loosduinen.

Bomen langs de Scheveningseweg

21-08-2018

De Vrienden hebben op 20 juli 2018 een brief geschreven aan het college van Burgemeester en wethouders over de herplant van bomen langs de Scheveningseweg.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

07-07-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze verordening schrijft voor dat zeer zorgvuldig dient te worden omgegaan met de gegevens van de leden van de Vereniging.

Ontwikkeling van hoogbouw rond het toekomstige OCC

15-05-2018

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders over de ontwikkeling van hoogbouw rond het toekomstige OCC aan Schedeldoekshaven en Turfmarkt.

Brief aan coalitiepartijen in de gemeente Den Haag

08-05-2018

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft een brief gestuurd naar mevrouw Schippers, formateur nieuw college van burgemeester en wethouders van Den Haag, en de fractievoorzitters.

Raadsadres Wijkinbreng

01-05-2018

Op 25 januari is namens de Vrienden een raadsadres met de titel 'Wijkinbreng' overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Pauline Krikke. Het is medeondertekend door 25 wijkorganisaties.

Hoogbouwbeleid Den Haag

05-03-2018

De Vrienden hebben op vele momenten artikelen en inspraak geleverd op de recent door de Gemeenteraad aanvaarde Nota Skyline en Eyeline. Hiervan doen we verslag.

Grachten open

16-02-2018

Aan de Vrienden werd gevraagd om steun voor het initiatief om een aantal gedempte grachten weer open te maken.

Inspraak Raadscommissie Ruimte 11 januari 2018, Hoogbouwnota.

12-02-2018

In de commissie Ruimte hebben wij ingesproken over de nota Haagse hoogbouw.

Inbreng van de Vrienden van Den Haag bij de evaluatie van de nota ‘Haagse bomen 2008 -2017’

11-02-2018

De nota ‘Haagse bomen 2008-2017’ wordt geëvalueerd door de gemeente. Dit is de bijdrage van de vrienden.

Omgevingsplan Binckhorst

11-02-2018

Onze vereniging heeft een zienswijze ingediend over het ontwerp-omgevingsplan Binckhorst.

Brief over de nota Haagse mobiliteitsagenda

10-02-2018

Voor de discussie over de nota Haagse mobiliteitsagenda in de commissie Leefomgeving hebben de Vrienden een brief geschreven die vooral het parkeren betrof.

Laatste kans voor Valkenboskerk

08-01-2018

De Valkenboskerk kan behouden blijven. Dat zegt het actiecomité dat de sloop van het bedehuis aan de Loosduinsekade wil voorkomen. Dat zou een belanghebbende ontwikkeling zijn en perspectief bieden voor nog andere kerken die leeg staan of leeg komen.

De winkel

13-12-2017

Rond de feestdagen kon men bij de kraam van de 'Vrienden' - zoals ieder jaar weer neergestreken in de Openbare Bibliotheek aan het Spui - de nieuwste wenskaarten kopen. De kaarten die feestelijk zijn overhandigd aan de burgemeester van de stad in het Spuitheater.

Helemaal nieuw is 'Een wenskaart in huis'.

Gaan deze prachtige bomen tegen de vlakte?

13-12-2017

Recent hebben de Vrienden van Den Haag een brief gestuurd naar de Commissie Ruimte van de gemeente Den Haag, waarin zij hun zorg uitspreken over de gevolgen van verdichtingsplannen in wijken. Onderstaande noodkreet van bewoners van de Archipelbuurt is daar een illustratie van.

Gaan deze prachtige bomen tegen de vlakte?

Verdichting moet zorgvuldig plaatsvinden

11-12-2017

In Den Haag vindt een verdichtingsproces plaats om meer inwoners te huisvesten. Hierbij kijken gemeente en ontwikkelaars nadrukkelijk naar alle open plekken, inclusief het buurtgroen. Wij gunnen het iedereen om in onze mooie stad te wonen. Maar als leden van de Vereniging Vrienden van Den Haag zijn wij bezorgd over de kwaliteit van de veelheid van kleine bouwplannen. In een brief aan de Commissie Ruimte vande gemeente Den Haag geven zij uiting aan hun zorgen.

Winnaar René's Keus

11-12-2017

Naast de recensies die hij verzorgt, kiest  René Vlaanderen elke drie maanden een boek om weg te geven aan een lid van onze vereniging. U kunt “René’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot. Het boek 'Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking' was het te winnen boek in de maanden september-oktober-november. 

Het boek dat de leden in december-januari-februari kunnen winnen is  'HOLLANDS SPOOR – een koninklijk treinstation' van Koos Havelaar.

De Haagse hoogbouw, Binckhorst en het zwijgen

07-12-2017

De Werkgroep Stadsgroen en Stadsbeeld maakt zich zorgen over de gevolgen van toenemende hoogbouw voor de woonkwaliteit van Den Haag. De nota Haagse Hoogbouw Eyeline en Skyline die in september verscheen geeft slechts zeer beperkt richting. Dat is reden is voor een kritische opstelling. In het bijgevoegde artikel dat Leo Oorschot schreef voor HAACS Gebiedsontwikkeling wordt de gemeente opgeroepen om de Haagse burgers en investeerders niet in het ongewisse te laten en de aansturing bij hoogbouw expliciet te maken door middel van een integrale verbeterings- en verdichtingsvisie.

Wenskaarten 2017

13-11-2017

Op 9 november jl. heeft de voorzitter van de Vrienden, Henk Bakker, de eerste set nieuwe wenskaarten uitgereikt aan de burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de foyer van het Theater aan het Spui.

Veel bouwplannen en weinig regie

15-10-2017

Vallen de puzzelstukjes van de verdichting straks naadloos in het stedelijk weefsel van Den Haag, of wordt het een slordig zooitje ongeregeld? Geeft de politiek genoeg sturing? Zijn er nog inspraakmogelijkheden voor de burger? Op deze vragen laten Eveline Blitz en Henk Bakker hun licht schijnen in 'Den Haag Centraal' van afgelopen donderdag 12 oktober. Een belangrijk thema nu de bevolking in Den Haag snel in omvang toeneemt en verdichting noodzakelijk is om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Lees hieronder het hele artikel.

Zorgvuldigheid bij verdichting

13-10-2017

Verdichting is geen geringe opgave. Het valt niet mee om veel woningen te realiseren in de bestaande stad. Belangrijk is het draagvlak in de buurt van een project. Burgers verwachten dat zij via de gemeenteraad invloed uit kunnen oefenen op een plan. Dat gaat lang niet altijd goed. Dit probleem wordt beschreven in een artikel in Ons Den Haag, dat begin november verschijnt. Daarnaast sturen wij nu alvast een brief aan leden van de gemeenteraad om hen hierover te informeren en op te roepen tot actie.

Een leefbare stad met een menselijke maat

15-09-2017

De gemeente is bezig een nieuwe hoogbouwnota te schrijven. Ter voorbereiding daarvan hield de commissie Ruimte van de gemeenteraad een werkbespreking op 23 augustus. De gemeente had ook de vereniging Vrienden van Den Haag uitgenodigd om als ‘stakeholder’ deel te nemen aan deze bespreking. 

Elektrische auto’s – volle kracht vooruit in de verkeerde richting?

12-09-2017

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht zijn diverse Haagse politieke partijen bezig met een massale heiligverklaring van de elektrische accu-auto. Ze willen de hele stad volzetten met rijen laadpalen, elektrische auto’s gratis laten parkeren en allerlei andere stimuleringsmaatregelen. Helaas, want er is een heleboel mis met dit soort elektrische auto’s constateert publiciste Eveline Blitz in een artikel in DHC. Eveline was directeur Grondzaken bij de gemeente Den Haag. Naast actief Vriend van Den Haag  is zij al jaren lang betrokken bij ontwikkelingen in de stad, vooral op verkeer en vervoer.

Water in Den Haag: Liever meer dan minder

11-09-2017

De Vrienden van Den Haag heeft gelukkig vele tientallen vrijwiligers die binnen de vereniging actief zijn. Maar de leden zetten zich ook vaak in andere wijze buiten de vereniging  voor Den Haag in. Bijvoorbeeld door deelname aan het publieke debat door middel van artikelen in bladen en kranten. Zo'n artikel is 'Water in Den Haag: Liever meer dan minder' van Elsbeth van Hijlckama Vlieg in DHC. Een artikel dat actueel is gezien de uitbundige regenval de laatste weken en gebeurtenissen elders in de wereld. Elsbeth van Hijlckama Vlieg is lid Algemeen Bestuur Waterschap van Delfland.

Winnaar Rene's Keus , zomer 2017

10-09-2017

De vragen over het boek 'De geschiedenis van Den Haag in Vogelvlucht' - de prijs in juni, juli en augustus - werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1a, 2a, 3b.  Er moest dan ook geloot worden. De gelukkige winnaar  was deze keer An Hondorp.

Het boek dat de leden in september, oktober en november kunnen winnen is het recente boek van Hans van Beek over het totale oeuvre van PRO, getiteld: 'Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking'. Het boek kan niet alleen gewonnen worden, maar ook met korting worden aangeschaft, tijdens een excursie onder leiding van Hans van Beek op 28 oktober a.s. naar de schepping van Sjoerd Schamhart, het Couperusduin. Zie onder excursies.

Reactie op woonvisie gemeente Den Haag

20-06-2017

Woonvisie

Namens de Vrienden heeft Eveline Blitz gereageerd op de door de gemeente gepubliceerde Woonvisie Den Haag en ingesproken bij de gemeenteraadscommissie Ruimte. Zij heeft maatregelen voorgesteld waarmee bereikt kan worden dat woningen echt als permanente woning gebruikt worden en niet als tweede huis of vakantiehuis, en al helemaal niet als permanente airbnb.

Inbreng van het Meerdervoortberaad voor de gemeenteraadsverkiezingen

18-06-2017

De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en Omstreken, de Fietsersbond Haagse Regio, Rover Afdeling Den Haag en de Vereniging Vrienden van Den Haag treffen elkaar van tijd tot tijd in het zogenoemde Meerdervoortberaad. Zo genoemd naar de plek waar de vertegenwoordigers van deze organisaties bijeenkomen. Duurzaam Den Haag en Platform STAD zijn hier als waarnemers en adviseurs bij aanwezig.

 

Haags klimaatpact

13-06-2017

In het 'Haags klimaatpact' hebben leden van Haagse politieke partijen hun ambities neergelegd om Den Haag 'Parijsproof' te maken. Dit document moet worden beschouwd als inspiratie voor de coalitieperiode 2018-2022 om als stad een bijdrage te kunnen leveren aan de 1,5-gradendoelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs.

Winnaar Rene's Keus

09-06-2017

De vragen over het boek 'Compact en Harmonisch', over de geschiedenis van de sociale woningbouw in Den Haag’ - de prijs in maart/april/ mei - werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1b, 2a, 3a.  Er moest dan ook geloot worden. Henk van Loon is de gelukkige winnaar deze keer.

Het boek dat de leden in juni/juli//augustus kunnen winnen is 'De geschiedenis van Den Haag in Vogelvlucht'.

Wederom wordt een stukje Haagse historie uitgewist

11-04-2017

Werkgroep Levende Historie betreurt het verlies van 'Hoeve Ysendoorn' aan de Kamperfoeliestraat 2a. Uitvaartonderneming Yarden is volop bezig met de sloop van het monumentale pand, dat tien jaar geleden nog volledig gerenoveerd was, maar nu plaats moet maken voor een nieuw multifunctioneel centrum.

René's Keus

11-03-2017

De vragen over het boek ‘Den Haag Architectuurstad’ werden weer door meerdere Vrienden goed beantwoord. De juiste antwoorden zijn: 1a, 2b, 3d. Er moest dan ook geloot worden. Henk van Loon is de gelukkige winnaar deze keer.

Het boek dat de leden in maart/april kunnen winnen is 'Compact en Harmonisch', over de geschiedenis van de sociale woningbouw in Den Haag. De behoefte aan goede, goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen is altijd van grote invloed geweest op de stadsontwikkeling en daarmee op het stadsbeeld.

Meer weten over de geschiedenis van Den Haag

08-03-2017

In januari en februari 2017 voerde Annemargriet Vaartjes, Vriend en onder andere gids bij het Gilde Den Haag, een 60-tal Vrienden mee door de geschiedenis van Den Haag tijdens een meeslepende lezingenreeks. In vijf lezingen van elk een kleine twee uur wist zij de aandacht vast te houden met haar grote kennis over de Haagse geschiedenis, die zij op ontspannen en geregeld humoristische wijze overbracht. Voor wie alles over de Haagse geschiedenis van toen tot nu nog een keer wil nalezen, raadt Annemargriet aan om het boek 'Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht' aan te schaffen: zie de website van Vrienden van Den Haag onder boeken www.vriendenvandenhaag.nl/boeken/geschiedenis-van-den-haag-in-vogelvlucht.

Monumeldpunt

21-02-2017

De gemeente beschermt het Haagse erfgoed maar ziet soms wel eens iets over het hoofd en kan dus de hulp van alle oren en ogen in de stad goed gebruiken.  Signaleer jij een monument of historische ensembles die extra aandacht verdienen, geef het dan door aan het Monumeldpunt van de werkgroep Levende Historie.

Vrienden van Den Haag reageert op de laatste ontwikkelingen rondom het Onderwijs-en Cultuur Centrum

23-01-2017

Jacob Bijl van de Vrienden van Den Haag reageert op de laatste ontwikkelingen rondom het Onderwijs-en Cultuur Centrum (OCC). Half januari is in de Commissie Ruimte gesproken over de voortgang van het onderwijs-en cultuurcomplex. Het project loopt een jaar vertraging op en het is nog niet zeker of het OCC binnen het budget blijft. Veel raadsleden maken zich hierover zorgen, maar Bijl vraagt zich onder meer af: hoe zit het eigenlijk met het verblijfsklimaat eromheen?

Dit is een slappe oplossing voor Scheveningen

04-01-2017

Regelmatig besteedt de werkgroep 'Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen' aandacht aan het verkeer in Den Haag. Ze spreekt in bij de Raad, schrijft artikelen en laat haar stem horen in de pers. Deze keer in een artikel in DHC over de verkeersplannen voor Scheveningen

Paleisplein en Wilhelminamonument

08-12-2016

Den Haag Centraal berichtte onlangs over het "Protest tegen uitkleden monument Wilhelmina". Historica en Oranjekenner Reinildis van Ditzhuyzen, voorzitter Henk Grootveld van de geschiedkundige vereniging Die Haghe en de leden van De Vrienden zijn uitermate bezorgd over het Wilhelminamonument, nu het in de gemeenteplannen 'meegenomen' wordt in het herinrichtingsproject van Hoogstraat, Heulstraat en Noordeinde.

Nieuw centrumgebied Centraal Station Oost

18-11-2016

Het gebied tussen de Utrechtsebaan en Den Haag CS gaat de komende 10 jaar de schakel vormen tussen Centraal Station, Station Hollands Spoor en Station Laan van NOI. Overkapping van een deel van de Utrechtsebaan zorgt ook voor aansluiting op Bezuidenhout. Het gebied combineert werken, leren, wonen en recreëren.

Tien Haagse kerken op de schop voor woningbouw

01-11-2016

Zeker zestien Haagse kerken krijgen de komende jaren een nieuwe functie. Voor tien van deze kerkgebouwen bestaan plannen om ze om te toveren tot woningbouwcomplexen, zo blijkt uit een gemeentelijke evaluatie.

Brief aan College van B&W over bouwproject Vuurtorenweg

Hierbij treft u aan de brief die de Vrienden van Den Haag op 8 juni jl. hebben gestuurd naar het nieuwe College van B&W.

Bezwaren tegen bouwproject Vuurtorenweg 35-37

Op 8 juni 2018 -de dag waarop de Vereniging haar brief met bezwaren indiende- is de conceptvergunning voor dit bouwproject gepubliceerd. De Vereniging heeft inmiddels een zienswijze ingediend.

Bezwaar bij Raad van State tegen hoogbouw bij vuurtoren

Op donderdag 9 januari diende voor de Raad van State het bezwaar dat de Vrienden samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp hebben ingediend tegen de hoogbouw naast de vuurtoren.

(foto Kondor Wessels)

Inspraak Vuurtorenweg

In 2015 startte het overleg van de gemeente met de ontwikkelaar over het bouwproject Vuurtorenweg 35-37. Pas in 2018 werd daarover de discussie in de gemeenteraad gevoerd. Op 9 januari van dit jaar hadden wij de gelegenheid om daarover in te spreken bij de commissie Ruimte.

Verdere strijd rond hoogbouw naast vuurtoren

Een artikel in de digitale nieuwsbrief van het AD van 29 februari 2020 over de verdere strijd van de Vrienden van Den Haag rond hoogbouw naast de vuurtoren. 

(foto Henriette Guest) 

Brief Vrienden over moderne verlichting op de Plaats

In het herinrichtingsplan Plaats lijkt de gemeente te kiezen voor een vorm van straatverlichting (“sigaretten”) die niet past in dit historisch stadsbeeld. De Vrienden van Den Haag hebben een brief geschreven om dit voornemen ongedaan te maken.

Renovatie pand Paviljoensgracht vraagt actieve bemoeienis Monumentenzorg

Onze gemeente Den Haag is grootaandeelhouder in de publiek-private samenwerking WOM (Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Stationsgebied-Oude Centrum Den Haag CV). 

Persreacties op bezwaar bij Raad van State tegen hoogbouw bij vuurtoren

Naar aanleiding van het bezwaar van de Vrienden van Den Haag bij de Raad van State tegen hoogbouw bij vuurtoren op 9 januari 2020 zijn enkele persreacties verschenen. 

(foto Kondor Wessels)

Raad van State verwerpt bezwaren tegen hoogbouw bij vuurtoren

De Raad van State heeft op 5 februari 2020 negatief beschikt op de bezwaren die door de Vrienden van Den Haag samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp zijn ingebracht tegen de voorgenomen hoogbouw bij de Scheveningse vuurtoren.

Brief aan de gemeenteraad over hoogbouw naast vuurtoren

De Raad van State heeft de vergunning voor hoge nieuwbouw naast de vuurtoren in stand gelaten en ons in feite teruggestuurd naar de gemeentepolitiek. 

(foto Henriette Guest)

Inspraak bij Welstandscommissie over hoogbouw naast vuurtoren

Op woensdag 15 april heeft de welstandscommissie zich gebogen over het ontwerp van de nieuwbouw aan de Vuurtorenweg. Als Vrienden van Den Haag hebben wij samen met het WOS onze visie op de daar niet passende, te grote en hoge nieuwbouw gegeven.