Overleg met wethouder Mulder over een alternatief voor hoogbouw

Met wethouder Anne Mulder en stedenbouwkundige Eit Hasker spraken de Vrienden vrijdag 3 september een half uur digitaal over andere vormen van verdichting dan hoogbouw. Voor de Vrienden namen Jacob Bijl, Willem Frans Arts en Christine Sijbesma aan het gesprek deel.
Als inleiding vertoonde Jacob de presentatie "Verdichting zonder hoogbouw" (bijlage). Wethouder Mulder sprak zijn waardering uit voor de inspirerende rol van de Vrienden: naast wat niet moet ook wat wel moet. Uit de discussie rond zijn vraag of hoogbouw wel bij Den Haag past, kwam naar voren dat het college zich wil houden aan hoogbouw alleen bij de stations, om daarmee stedenbouwkundige verrommeling in de rest van de stad te voorkomen. De grootste uitdaging voor een verdichte laagbouwwijk à la Little C of Holland Park in Den Haag is volgens stedenbouwkundige Hasker en wethouder Mulder het vinden van voldoende aaneengesloten ruimte voor de bouw ervan. En ook is het een bijzondere opgave om zo te bouwen dat hier - in tegenstelling tot elders - de trits 30% sociale huur, 20% middenhuur en 20% middenkoop mogelijk is. De gemeente studeert hiervoor nu op mogelijkheden in Laakhaven en de Binckhorst.
Jacob noemde met name de mogelijkheid in Laak. Hier zou een wijk aan het water kunnen komen en zou de kleine inham uitgebreid kunnen worden tot een lusvormige gracht (Laakgracht?). In de Binckhorst ligt het ingewikkelder door de verbrokkelde eigendomsverhoudingen van de kavels. De stad zou met zo'n betaalbare verdichte stadswijk ook (inter)nationaal aan de weg kunnen timmeren. 

Overleg met wethouder Mulder over een alternatief voor hoogbouw