Een leefbare stad met een menselijke maat

Nadat enkele deskundigen en belanghebbenden uitvoerig het woord hadden gevoerd heeft Jacob Bijl in een kort statement de visie van de Vrienden gepresenteerd : 

" De vereniging Vrienden van Den Haag pleit voor een leefbare stad met een menselijke maat. In deze visie is er wel ruimte voor verdichting maar weinig ruimte voor hoogbouw.De stad kan verdicht worden  maar dan wel bij voorkeur op de manier van het complex Couperusduin – een combinatie van veel woningen en een goed verblijfsklimaat. Met 200 woningen per hectare is het bijzonder hoogstedelijk zonder hoog te zijn. Er is gebouwd tot boomhoogte ( 6 tot 8 lagen hoog). Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat deze manier van bouwen het meest oplevert aan verdichting, meer dan hoogbouw. Als  besloten wordt op een enkele geschikte locatie toch hoger te bouwen, is het zaak dat de gemeente hoge eisen stelt aan de inrichting van de stedelijke ruimten rond de bebouwing en de vormgeving van de gebouwen zelf. Het gaat daarbij vooral om het voorkomen van windhinder, van groot belang in een stad aan zee – zie wat de valwinden doen met voetgangers en fietsers bij de Malietoren en de Haagse toren. Daarnaast gaat het om de openheid van de plint, sociale veiligheid en klimaatadaptatie. Als er al hoogbouw komt, dan bij voorkeur slanke torens op een stedelijke plint, geconcentreerd op een paar plekken en niet willekeurig verspreid over de stad. Geen hoogbouw in beschermde stadsgezichten en bij belangrijke groengebieden."

Op deze stellingen werd niet direct gereageerd door gemeenteraadsleden, maar wel kwam in de discussie telkens weer terug dat verdichting en hoogbouw bepaald niet identiek zijn. Er waren volop kritische opmerkingen over hoogbouw: het is ingewikkeld en duur, levert zelden een mooie plint op en heeft vaak negatieve invloed op de openbare ruimte. Tegelijk wemelt het van plannen voor hoge woongebouwen in de stad.

Platform STAD had een publiek debat over hoogbouw georganiseerd op 31 augustus. De belangstelling daarvoor was zo groot dat men naar een grotere zaal moest uitwijken. Deze kwestie leeft in de stad.

Wordt vervolgd na het verschijnen van de hoogbouwnota in oktober (?).

Een leefbare stad met een menselijke maat