Renovatie pand Paviljoensgracht vraagt actieve bemoeienis Monumentenzorg

Onze gemeente Den Haag is grootaandeelhouder in de publiek-private samenwerking WOM (Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Stationsgebied- Oude Centrum Den Haag CV).

De WOM heeft een plan bekend gemaakt voor de renovatie van een laat zestiende-eeuws pand aan de Paviljoensgracht 133-133A. De Vereniging Vrienden van Den Haag constateert dat dit plan strijdig is met de eerder bekend gemaakte ambities van het college om dit stadsdeel tot hoogwaardig deel van het historisch centrum te maken. In een brief aan het College van B&W dringen de Vrienden erop aan Monumentenzorg actief hierbij te betrekken. 

De brief vindt u hier

Na het versturen van de brief heeft de WOM contact met ons gezocht om kennis te maken. Peter Drijver en Jan van der Ploeg van de werkgroep Levende Historie spraken met Erik Bruns, die leiding geeft aan de activiteiten van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Het Oude Centrum/Stationsbuurt.

In dat gesprek is nogmaals verduidelijkt dat in dit historische gebied alle renovatie- en restauratiewerkzaamheden gebaseerd behoren te zijn op bouwhistorisch onderzoek: “Wat vertellen bouwsporen ons en hoe gaan we hiermee om”. Erik zou onze vragen en suggesties meenemen in het overleg met de projectleider.

Inmiddels is gebleken dat de WOM (te) geringe aanpassingen wil doen, maar het gaat hier niet om een aanpassing van een plan. Een juiste volgorde van handelen betekent dat eerst vastgesteld moet worden dat je pas een plan kunt maken als we weten waarover we het hebben en een restauratieplan recht doet aan de historie van het pand. Vandaar dat de Vrienden van Den Haag de brief aan de verantwoordelijk wethouder hebben gestuurd met het verzoek om een actieve bemoeienis van zijn afdeling Monumentenzorg bij dit historisch belangrijke project. Wordt vervolgd!

Renovatie pand Paviljoensgracht vraagt actieve bemoeienis Monumentenzorg