Vuurtorenweg – reactie van het college op onze laatste brief

Samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp stuurden wij op 1 april jl. aan de gemeenteraad een brief over de claim die bij de gemeente werd neergelegd waardoor de raad ervan afzag te besluiten dat het project Vuurtorenweg 35-37 één verdieping lager zou worden. (‘brief aan gemeenteraad over hoogbouw naast vuurtoren’ – zie verderop in dit dossier). Volgens de standaardprocedure wordt (tot onze verbazing) zo’n brief niet door de raad zelf afgehandeld, maar in eerste instantie door het college, dat vervolgens de commissie ruimte informeert over het antwoord. 

Het antwoord van B&W op onze brief vindt u hier. 

Wij willen dit hier niet onweersproken laten. Wij geven de moed op wat betreft het college, maar leggen deze punten nog wel een keer voor aan enkele raadsleden. 

Opnieuw wordt niet ingegaan op ons argument dat het college een raadsvoorstel over het project aan de raad heeft toegezegd, maar deze belofte heeft gebroken, waardoor aan de raad zeggenschap en aan de burgers inspraak onthouden is.

Wat betreft de financiële claim die zou dreigen voor de gemeente als de wijziging van de bouwhoogte in het bestemmingsplan niet door zou gaan, wordt een schimmenspel opgevoerd. Als leken hebben wij in de mailwisseling met B&W in 2016 voor de financiële claim ten onrechte het woord 'planschade' gebruikt, maar het college is in zijn antwoord toen daarin meegegaan (“In uw brief wijst u de gemeente erop dat er - naar uw mening - een risico van planschade bestaat indien de te doorlopen WABO-procedure … niet tot het door de ontwikkelaar gewenste resultaat zou leiden… .. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat in hoofdstuk 5 van de betreffende Nota van Uitgangspunten uitgebreid wordt ingegaan op de juridisch planologische procedures die doorlopen moeten worden indien het bouwplan afwijkt van het huidige bestemmingsplan….. De mogelijke koper wordt geacht daarmee bekend te zijn. Wij zien derhalve geen risico op een mogelijke planschadeprocedure.”) De in de recente brief van B&W geboden uitleg van het begrip ‘planschade’ is in dit verband irrelevant. Het college zegt in 2016 tegen de bewoners dat een lagere bouwhoogte geen claim oplevert en in 2018 meldt de wethouder aan de raad een mogelijke claim als men zou kiezen voor een lagere bouwhoogte. Het kan niet beide waar zijn geweest.

Vuurtorenweg – reactie van het college op onze laatste brief