Betrokkenheid Haagse burgerij bij besluitvorming laat te wensen over

Wat weerhoudt het gemeentebestuur van Den Haag om inwoners bij de besluitvorming over bouwplannen daadwerkelijk te betrekken? Al jarenlang zeggen het college en de gemeenteraad serieus werk te willen maken van participatie, maar de Vrienden van Den Haag constateren: betrokkenheid Haagse burgerij bij besluitvorming laat nog steeds te wensen over. 

Het moment waarop participatie plaatsheeft is allesbepalend. De Vrienden van Den Haag maken zich zorgen over de manier waarop de inwoners van Den Haag betrokken worden bij bouwplannen in hun buurt en stad. In een brief aan het college van B en W constateren zij dat er algemene onvrede leeft bij bewonersorganisaties en bewoners over de besluitvorming in het stadhuis, alle goede beleidsvoornemens ten spijt. 

De Vrienden stellen in hun bijdrage voor een Omgevingsvisie het toe te juichen dat de gemeente meer regie wil nemen. Het komt er nu op aan dat voornemen ook concreet te maken. Speciale aandacht daarbij verdienen plannen voor beschermde stadsgezichten. Nu worden vaak terechte bezwaren omzeild met een beroep op de zogeheten Kruimelregeling.

De Vrienden roepen de gemeenteraad op om inbreng van omwonenden niet pas achteraf, maar meteen zodra een plan wordt ingediend bij de gemeente, mogelijk te maken. 

Het College van B&W lijkt niet van zins te zijn hier verandering in te brengen. Waar is het College bang voor? 
Geinspireerd door de Inspiratienota van de raadswerkgroep Democratie en Participatie (2 december 2021) doen de Vrienden een groot aantal aanbevelingen om de participatie van alle bewoners van Den Haag te verbeteren.

Lees verder het Raadsadres participatie

Ons pleidooi in het Scheveningen Bad Gazet

Betrokkenheid Haagse burgerij bij besluitvorming laat te wensen over