Vereniging

Den Haag is een groene stad aan zee met karakteristieke lanen en pleinen en tal van monumenten. Een stad waar veel mensen met plezier wonen en werken. Een stad om trots op te zijn. De vereniging Vrienden van Den Haag zet zich in voor het behoud en de versterking van deze kwaliteiten.

De vereniging vindt haar oorsprong in de sloopwoede, verkeersdoorbraken en massale kantorenbouw in de jaren '60 -'70 van de vorige eeuw. De dreigende afbraak van het Kurhaus was de druppel die de emmer deed overlopen. Een aantal betrokken Hagenaars sloeg de handen ineen om sloop van het vertrouwde Kurhaus te verhinderen en zo werd in 1973 de vereniging Vrienden van Den Haag opgericht.

Visie
Belangstelling voor het veranderende stadsbeeld (grote nieuwbouwprojecten, aantasting van monumenten en groen, verkeersproblemen) was de grote drijfveer en dat is nog steeds het geval. Het doel van de vereniging ‘Het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden’ is neergelegd in het visiedocument ‘De schoonheid van Den Haag – versterking van zijn kwaliteiten’.

Geen actiegroep, wel actief richting politiek
Het onderwerp ‘leefbaarheid’ heeft in een stad als Den Haag vele facetten. De Vrienden van Den Haag zijn zeer betrokken bij al die zaken waarbij de leefbaarheid in het geding is. Of het nu gaat om renovatieplannen van een stadswijk, bescherming van monumenten en karakteristieke stadsgezichten of behoud, onderhoud en uitbreiding van groen. De Vrienden zijn geen actiegroep, maar laten wel hun stem horen. Hun zorg voor een leefbaar Den Haag richt zich met name op datgene wat voor Den Haag gezichtsbepalend is.

Tijdschrift Ons Den Haag
De vereniging geeft per kwartaal een tijdschrift uit: ‘Ons Den Haag’. In dit blad worden de (nu circa 1350) leden geïnformeerd over de verschillende activiteiten (lezingen, excursies, enz.), maar het geeft ook informatie over tal van interessante ontwikkelingen in de stad.

Adverteren in Ons Den Haag
Ons Den Haag verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 1.350. Door in ons blad te adverteren, bereikt u niet alleen een voortreffelijke doelgroep, maar steunt u ook de activiteiten van onze vereniging. 
De advertentietarieven zijn:
1/4 pagina € 150; 1/3 pagina € 200; 1/2 pagina € 300; hele pagina € 700. 
Bij een langduriger samenwerking is een korting van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met prencommunicatie@vriendenvandenhaag.nl

Wenskaarten
De Vrienden geven elk najaar een serie Haagse wenskaarten uit die karakteristiek zijn voor de stad. De foto's worden gemaakt door de leden van de vereniging

Als u onze stad Den Haag een warm hart toedraagt, nodigen wij u uit om lid te worden van de Vrienden. Een actieve vereniging, die op eigen wijze bijdraagt aan een leefbaar Den Haag.

Zakelijke gegevens
Kamer van Koophandel nummer: 40409895
RSIN: 808755390
Bankrekening NL15 TRIO 0197 7883 94 t.n.v. Vrienden van Den Haag. 
Contactmailadres: info@vriendenvandenhaag.nl
Postadres: postbus 85977, 2508 CR Den Haag

Vereniging

Visie


De schoonheid van Den Haag - versterking van zijn kwaliteiten
Visie van de Vrienden van Den Haag op de ontwikkeling van de stad

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De Vrienden van Den Haag steunen de versterking van die vele kwaliteiten.

Bestuur en Werkgroepen

De vereniging kent verschillende groepen die haar behulpzaam zijn bij het effectueren van haar doelstelling.

Deze groepen zijn:

 • Algemeen bestuur
 • Redactie van het magazine Ons Den Haag
 • Werkgroep Activiteiten en Excursies
 • Werkgroep Levende Historie
 • Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen
 • Werkgroep Media

Verenigingsdocumenten

Hier vindt u 

 • de Statuten
 • het Huishoudelijk Reglement
 • de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen
 • de jaarverslagen
 • de financiële verslagen
 • de privacyverklaring gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de vereniging Vrienden van Den Haag.