Inbreng van het Meerdervoortberaad voor de gemeenteraadsverkiezingen

Met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 hebben de bovengenoemde vier verenigingen zich beraden op een aantal gezamenlijke suggesties voor de programma’s van de verschillende partijen zoals die nu in de Haagse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Deze bijdrage is samengesteld en verstuurd en in reactie daarop hebben zes partijen het beraad uitgenodigd voor een gesprek over duurzaamheid.

Inbreng van de in het Meerdervoortberaad verzamelde organisaties voor de programma’s die de politieke partijen opstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Inspraak en Participatie

  • Voortzetting van het gewaardeerde beleid van ‘Haagse kracht’. Ruim baan geven aan participatie van bewoners en ondernemers bij planvorming en gebruik maken van de in bewoners- en belangenorganisaties gebundelde betrokkenheid en deskundigheid. Lokale initiatieven van bewoners en ondernemers ondersteunen.

Openbare ruimte, bestemmingsplan en rechtszekerheid

  • De openbare ruimte op pleinen in woonwijken is er voor iedereen en voor de sociale functie; niet alléén voor terrassen. Ook het strand is er voor iedereen. Als de gemeente vergunningen voor terrassen en strandhuisjes verleent waarmee de bestemming van de openbare ruimte veranderd wordt, dient dat via de koninklijke weg geregeld te worden: een wijziging van het bestemmingsplan. Belangen van horeca en werkgelegenheid tellen mee, maar de zaak kan niet geregeld worden via sluipwegen door gebruik te maken van allerlei andere regelingen en beleidsdocumenten. Het volgen van de juiste procedures versterkt het vertrouwen van de burgers in de overheid.

Verdichting

  • Doorgaan met het bevorderen van herbestemming van leegstaande kantoren, winkels en andere gebouwen tot (duurzame) woningen. (Den Haag is koploper – dat moet zo blijven). Verdichting met kwaliteit en efficiëntie – de hoogste bewonersdichtheid wordt bereikt met bouw in 6 tot 8 lagen. Als er bij wijze van uitzondering toch hoger gebouwd wordt, stelt de gemeente eisen aan de positionering van de gebouwen, de materiaalkeuze en de vormgeving, zodat in de omringende openbare ruimte windhinder geminimaliseerd en leefbaarheid gemaximaliseerd wordt. Geen langgerekte hoogbouw langs groengebieden omdat Den Haag geen Central Parkeffect kan gebruiken Verdichten door optoppen, kamerbewoning en splitsing kan alleen plaatsvinden wanneer de problemen wat betreft het parkeren van auto’s en fietsen opgelost worden. Bij verdichting bij de grote stations (CS, HS en Laan van NOI) geen uitbreiding van parkeergelegenheid omdat er voldoende en goed bereikbaar openbaar vervoer beschikbaar is.

Klimaat, groen en water

  • Laat de gemeente met alle mogelijke middelen werken aan een duurzame en klimaatbestendige stad, ook door steun en subsidies te verlenen aan bewoners en ondernemers. Stel Groenambassadeurs aan om groene burgerinitiatieven in de stad te begeleiden. (In het gehele land is dit een succes, maar Den Haag blijft nog achter.) Zoek naar methoden om de verstening van particuliere tuinen tegen te gaan. Bevorder ‘Natuur-inclusief-bouwen” in de stedelijke omgeving. Gebruik bij wegenbouw natuurvriendelijk asfalt.Handhaaf ter wille van de klimaatwaarde minimaal de bestaande hoeveelheid stadsgroen en voeg groen toe in de versteende stadsdelen Centrum en Laak.De gunstige effecten van stadsgroen worden versterkt in de combinatie met water. Ook daarvoor geldt: de bestaande hoeveelheid handhaven en waar nodig toevoegen (b.v. door gedempte grachten open te graven, ook ten behoeve van de vergroting van de waterbergingsmogelijkheden).Verbeter de kwaliteit van het groen ter wille van de belevings- en gebruikswaarde. Werk de achterstanden in het onderhoud weg.

Natuur

  • Erken de uniciteit van het stedelijk Haagse Duinlandschap en maak landschappelijk verantwoord beleid. Herstel zoveel mogelijk de Oost-Westverbinding tussen de duinen. Zet het ingezette beleid voor de biodiversiteit voort: zo groot mogelijke aaneengesloten groengebieden behouden, zo breed mogelijke ecologische verbindingen ertussen.Werk de voorgenomen invulling van het kustpact verder uit en ondersteun het pact.Maak nieuwe berekeningen van de stikstofdepositie in Haagse Natura 2000 gebieden en reduceer de stikstofuitstoot (NOx door verkeer en woningen

Verkeer

  • Uitvoeren van de plannen uit Agenda ruimte voor de Stad: meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Daarbij kan o.m. gedacht worden aan de ontsluiting van het Norfolkgebied en het Binckhorstgebied door de aanleg van tramlijnen, een onderzoek naar de aanleg van lightrail in de regio en de verhoging van de frequentie van bus en tram. Het autoverkeer van en naar Scheveningen zoals bij strandweer en het vuurwerkfestival moet ontmoedigd worden; bus en tram zijn hiervoor een goed alternatief. Als maximumsnelheid in woonstraten invoeren: 30 km per uur. Meer transferia bouwen en in de stadsdelen Centrum en Scheveningen overal betaald parkeren invoeren.Méér openbaar vervoer in de stad en regio en niet minder. Vraag gestuurd openbaar vervoer kan pas ingevoerd worden nadat er een proef mee genomen is. Op knelpunten fietspaden verbreden, maar bij voorkeur niet ten koste van groene infrastructuur en bomen.

Parkeren

  • Herinvoering van een fors oplopend tarief voor de tweede, derde en nog meer auto’s. Daar waar de autodruk te hoog wordt, een systeem van parkeervergunningen invoeren (maximaal één per adres) en plekken aanwijzen voor de bouw van particuliere parkeergarages. Blijven investeren in fietsparkeren. Zo nodig autoparkeervakken omzetten in fietsparkeerplekken. Bij het inrichten van fietsparkeerplekken rekening houden met bredere (bak)fietsen. Meer (overdekte) fietsenstallingen bij eindpunten van het openbaar vervoer.Als standaardeis opnemen in wet- en regelgeving: bij nieuwbouw voldoende inpandige fietsparkeerplaatsen.

 

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming Den Haag en Omstreken

Fietsersbond afdeling Den Haag

Rover afdeling Den Haag

Vereniging Vrienden van Den Haag

 

Inbreng van het Meerdervoortberaad voor de gemeenteraadsverkiezingen