Dossier Nieuwbouw bij vuurtoren - Reactie op welstandsadvies

De reactie van de Vrienden van Den Haag en het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp. Onderaan ziet u ook onze voorgaande berichten. 

De welstandscommissie heeft advies uitgebracht over het project Vuurtorenweg 35-37. De commissie gaat niet akkoord met het ontwerp en vraagt om veranderingen en om meer informatie.

De tekst in het verslag van de welstandscommissie van 15 april 2020 luidt: “ … Bouwen: het bouwen van een woongebouw bevattende 69 woningen en een parkeerkelder ter plaatse van de te slopen bedrijfsruimte Vuurtorenweg 35-37.

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

De commissie constateert dat de schaalsprong die het nieuwe appartementengebouw is ten opzichte van de nu aanwezige bebouwing – zowel de te slopen bebouwing als het belendende monumentale vuurtorencomplex – mogelijk wordt gemaakt. Met dit als gegeven, beoordeelt de commissie de architectuur van de nieuwbouw positief.

Het gebouw is sterk geleed, zowel de hoofdvorm als het gevelontwerp. Gecombineerd met de kleur en de textuur van de gevels nuanceert deze geleding de maat van het gebouw. De setbacks en de balkons zorgen voor een zekere dynamiek, een wisselend beeld, waarmee een massaliteit voorkomen wordt. Tegelijkertijd is het gebouw kloek en stevig, passend voor een gebouw op een duin aan zee.

De commissie mist detaillering. Zowel het aantal details, als de schaal waarop zij zijn uitgewerkt is onvoldoende voor een goede beoordeling van het gebouw. Daarnaast mist de commissie informatie over de landschappelijk inpassing van het gebouw. Daarbij gaat het niet alleen om de strook direct om het gebouw, maar ook en juist om weg die om het gebouw wordt getrokken – en die de commissie betreurt – en de overgang naar het vuurtorencomplex.”

In onze inspraak hadden wij gevraagd om een oordeel van de commissie over de hoogte van de nieuwbouw in relatie tot de omringende bebouwing en met name de vuurtoren. De commissie benoemt de ‘schaalsprong’ – de nieuwbouw wordt fors hoger -, constateert dat de vergunning voor deze bouwhoogte afgegeven is en spreekt daarna geen oordeel meer uit over het ontwerp in relatie tot de omgeving. Dat laatste betreuren wij. Dat een bepaalde maximale bouwhoogte al door de rechter is toegestaan, betekent namelijk niet automatisch dat deze hoogte ook voldoet aan redelijke eisen van welstand.

In het overleg tussen de bewoners en de ontwikkelaar heeft de vertegenwoordiger van de gemeente gesteld dat zo hoog bouwen mag, maar niet verplicht is. Toen heeft de ontwikkelaar als compromis een ontwerp met vijf lagen woningen gepresenteerd aan de bewoners. Uiteindelijk is er van dat compromis niets terecht gekomen. De raadsleden hebben zich in meerderheid uitgesproken voor het compromis, maar de raad heeft die mening niet in een besluit omgezet omdat het college beweerde dat er dan een financiële claim voor de gemeente dreigde. De ontwikkelaar heeft nu een bouwvergunning gevraagd voor een complex met zes lagen woningen.

Tijdens de procedures over het bepalen van de maximale bouwhoogte hebben gemeente en ontwikkelaar de welstandscommissie links laten liggen. Nu leggen zij voor de bouwvergunning een hoog ontwerp ter beoordeling aan de welstandscommissie voor met de boodschap: ‘de hoogte is al geregeld, daarover hoef je niets meer te zeggen’. Naar onze mening had de welstandscommissie op grond van haar taakomschrijving nog steeds het recht om een oordeel te geven over de hoogte van het ontwerp, maar dat heeft zij helaas niet gedaan.

De gemeenteraad weet na dit geval dat hij op moet letten als een vergunningsproces voor een project in meerdere vergunningen opgesplitst wordt. Ontwikkelaars en/of college kunnen dat gebruiken om welstand te omzeilen en omstreden punten erdoor te drukken.

Eerdere berichten over de vuurtorenkwestie:

Inspraak bij Welstandscommissie over hoogbouw

Brief aan gemeenteraad over hoogbouw

Verdere strijd rond hoogbouw

Raad van State verwerpt bezwaren 

Vuurtoren en inspraak

Persreacties op bezwaar bij Raad van State

Bezwaar bij Raad van State 9-1-2020

Inspraak Vuurtorenweg 9-1-2019

Bezwaren tegen bouwproject Vuurtorenweg 

 

Dossier Nieuwbouw bij vuurtoren - Reactie op welstandsadvies