Visie

De schoonheid van Den Haag - versterking van zijn kwaliteiten
Visie van de Vrienden van Den Haag op de ontwikkeling van de stad

Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken. De Vrienden van Den Haag steunen de versterking van die vele kwaliteiten.

Leefbaarheid en de kwaliteit van de Haagse openbare ruimte
Den Haag groeit, maar voor wie en ten koste waarvan? Voor de Vrienden mag verdichting niet ten koste gaan van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook moet worden voorkomen dat er afbreuk wordt gedaan aan de sociale verbanden in straten en wijken door de aandacht te veel te richten op hen die tijdelijk in Den Haag verblijven, zoals toeristen, short-stayers, expats, studenten en seizoenwerkers. Die sociale cohesie vormt immers het ‘cement van de stad’. Alle bewoners, ongeacht tot welke inkomensgroep zij behoren, moeten betaalbare woningen in de stad kunnen vinden.

Om de levendigheid in alle delen van de stad te behouden, willen wij het wonen in de binnenstad bevorderen en voorzieningen in de wijken behouden. Bij nieuwe plannen moeten leefbaarheidseffectrapportages vooraf in kaart brengen wat wijken überhaupt nog aan kunnen en welke randvoorwaarden in de plannen moeten worden opgenomen.

In verband met het toenemende verkeer geven wij voorrang aan fietsers en openbaar vervoer en pleiten wij voor meer auto-OV-transferia aan de buitengrenzen van de stad.

Wij bestrijden de voortschrijdende privatisering van de openbare ruimte op het strand, in natuurgebieden, in parken en op pleinen. Een overmaat aan commercie tornt aan de leefbaarheid en de charme van de stad. Het stadsbestuur dient het stadsbeeld, stadsgroen en welzijn van de burgers op de eerste plaats te stellen.  Wij pleiten voor een evenwichtig en samenhangend recreatiebeleid voor de lange termijn voor alle Haagse burgers en een breed scala aan bezoekers.

Klimaataanpassing: gezondheid, veiligheid en stadsbeeld
Hitte-eilanden, wateroverlast, vuile lucht en energieverlies zijn dringende actuele kwesties. Zij vragen om oplossingen en bieden tegelijk grote kansen.

Grachten heropenen, straten en tuinen ontstenen, ruimer vergroenen, duin en strand openhouden en asfalt en auto’s verminderen: dat verbetert temperatuur, wateropslag, luchtkwaliteit en veiligheid. Bebouwing van buiten- en binnenterreinen en aantasting van openbare ruimtes ontkrachten dat weer.

Ook te veel hoogbouw werkt averechts. Duurzame torens en hun infrastructuur zijn kostbaar, waardoor er minder geld is voor alternatieve klimaatinvesteringen.

Isolatiesubsidies voor niet- geïsoleerde bestaande bouw en het bevorderen van zonnepanelen zetten meer zoden aan de milieudijk. Net als bij het toevoegen van groen en water kunnen deze maatregelen zorgen voor meer werkgelegenheid, vooral voor jongeren. Den Haag kan hierin landelijk voorop lopen.

Bij voorgestelde milieumaatregelen zullen wij steeds letten op het effect op het stadsbeeld. Zo pleiten wij bijvoorbeeld voor esthetisch passende zonnepanelen.

Informatie, samenspraak en gemeentelijke regie
De stad is niet van de gemeente, maar van de burgers. Daarom moet de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkelingen worden gekoesterd. De eerstverantwoordelijke voor het sturen van de stadsontwikkeling is het stadsbestuur.

Van het College verwachten wij plannen, die ontwikkeld worden in samenspraak met de burgers en natuurlijk in goed overleg met de gemeenteraad. Marktinitiatieven functioneren het best binnen een duidelijke regie door de gemeente. Van de gemeenteraad verwachten wij een stevige controle op de invulling van de plannen en hun realisering. Handhaving van de afgesproken regels, bijvoorbeeld voor optoppen en opsplitsen van woningen, is van essentieel belang. Daarvoor moeten dan wel voldoende middelen beschikbaar zijn.

De burgers moeten vooraf en goed geïnformeerd worden over elk bouwplan in hun omgeving, zowel door de ontwikkelaars als de gemeente. De gemeente zou projectontwikkelaars daarom een burgerinformatieplicht moeten geven. Niet slechts via ingewikkelde websites en dikke documenten, maar vooral door borden op locatie en berichten op sociale media.

Het is ook belangrijk dat de gemeenteraad zo alle zeggenschap houdt over ruimtelijke ordeningszaken en haar bevoegdheden niet delegeert aan het College (bijvoorbeeld met een te vaak toegepaste kruimelregeling). Zo behouden ook de burgers hun recht om in te spreken. Overleggen verdient de voorkeur boven procederen. Burgers komen daarnaast zelf ook met plannen voor hun omgeving. Wij allen hebben er baat bij dat de gemeente zulke initiatieven waardeert, serieus onderzoekt of en hoe deze gerealiseerd kunnen worden en daarbij ook ambtelijke ondersteuning biedt.

Als omstreden bouwplannen in een wijk van algemeen stedelijk belang zijn of exemplarisch voor een ongewenste ontwikkeling, dan zoeken wij als Vrienden van Den Haag ad hoc samenwerking met een of meer bewonersorganisaties.

Versterken van de karakteristieke Haagse waarden
Strand en duinen, fraaie landgoederen, de vele monumenten, groene lanen en mooie pleinen rond een aantrekkelijk centrum: zij maken Den Haag uniek en zijn er voor iedereen. Uniek is ook dat elke buurt haar eigen samenhangende en herkenbare bouwstijl heeft. Afwijkende bouw komt gelukkig (nog) weinig voor. Wij zetten ons in voor behoud en versterking van deze unieke mix.

Het gaat ons om een mooie stad op ooghoogte, die uitnodigt om te slenteren. Een inrichting van de openbare ruimte, die zorgt voor een aangenaam verblijfsklimaat en past bij de Haagse stedenbouw en specifieke architectuur in de wijken. Voor de toekomst bepleiten wij vooral meer vormen van stapelbouw tot maximaal boomhoogte (20 - 25 meter) met zoveel mogelijk groene daken. Dit is een voor veel bewoners aantrekkelijke en slimme vorm van verdichting.

Bij nieuwbouw is ons standpunt dat deze qua hoogte, materialen en stijl zoveel mogelijk in harmonie met de bestaande omgeving moet zijn. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor behoud en versterking van de monumenten, beschermde stadsgezichten en de andere bijzondere plekken in de stad. Spijt brengt immers niet terug wat nietsontziend werd vernietigd. Na een periode van afbraak in de zeventiger jaren is er veel ten goede gekeerd. De Vrienden droegen daar met liefde aan bij. Die inzet zetten wij voort, opdat ook in de toekomst Den Haag mooi en gezond zal zijn. Naast nieuwe gevaren zijn er nog altijd volop kansen. De Vrienden blijven zo werken aan hun doelstelling:

'HET BEVORDEREN VAN DE LEEFBAARHEID VAN DEN HAAG MET BEHOUD VAN ZIJN KARAKTERISTIEKE WAARDEN'

Folder De schoonheid van Den Haag - versterking van zijn kwaliteiten